فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز

علوم اجتماعی ايلام

علوم اجتماعی ايلام
 
وبلاگ ميلاد نصري

جامعه چیست ؟ جامعه به مجموعه ای از افراد گفته می شود که در مواردی همچون تاریخ ، سرزمین ، فرهنگ و حکومت اشتراک داشته باشند.

تفاوت نژاد و قومیت درچیست؟ نژاد به مجموعه ی افرادی گفته می شود که دارای ویژگی های جسمانی مشترک هستند اما قومیت به مجموعه ی افرادی گفته می شود که دارای فرهنگ مشترک هستند .

تعریف هایی که در مورد جامعه شناسی وجود دارند متنوع هستند که هر کدام  بر  اساس  معیار  خاصی ارائه شده اند که در زیر به چند مورد از آنها اشاره می کنیم .

اوگست کنت : جامعه شناسی را علم شناسایی قوانین حاکم بر جامعه ی بشری می دانست .

امیل دورکیم : جامعه شناسی را علم بررسی نحوه ی  شکل گیری  نهادهای  اجتماعی  و  وظایف  آنها    می داند .

مارکس وبر : جامعه شناسی را علم بررسی کنش انسانی دانسته است .

کنش =رفتار + اندیشه + اختیار + هدف + معنا  + .....

فواید جامعه شناسی : جامعه شناسی ما رابا فرهنگ خود و فرهنگهای دیگر آشنا می سازد – ما  را  با جایگاه خودمان در جامعه آشنا  می کند – ما را با تفاوت های جوامع و گروههای داخل یک جامعه آشنا می سازد .

نقش جامعه شناس در جامعه : می تواند به عنوان استاد دانشگاه ایفای نقش کند ، می تواند   در  جامعه  یک محقق باشد ، میتواند مشاور مسئولان باشد.  

انواع سوال در جامعه شناسی :

1- سوالات واقعی : سوالاتی هستند  که به چگونگی یک پدیده در یک  مقطع  زمانی  می پردازند  و در واقع فقط آن را توصیف می کنند به این نوع سوالات در زبان انگلیسی سوالات چگونه گفته می شود.

مثال : اگر ما صرفا توضیع دانشجویان را بر اساس جنسیت مورد پرسش قرار دهیم این سوال از نوع سوالات واقعی است .

2- سوالات تکوینی : این نوع سوالات درباره ی چگونگی شکل گیری یک پدیده هستند  و همچنین سیر تحول آن را از گذشته تا حا ل مورد بررسی قرار می دهند .

مثال : دانشگاه چگونه شکل گرفت یا چه مراحلی را طی کرده تا به وضعیت کنونی رسیده است .

3- سوالات نظری(تئوریک) : سوالاتی هستند که از نظریه ها بر گرفته شوند .

4- سوالات تطبیقی: به سوالاتی گفته می شود که وضعیت یک پدیده را در دو مقطع زمانی یا وضعیت یک پدیده را در دو جامعه یا دو مکان مورد پرسش قرار می دهد .

مثال : ساختار خانواده در ایران در بیست سال پیش وحال ←زمانی

ساختار خانواده در ایران وسوئد ←مکانی

آیا جامعه شناسی علم است؟

علم :علم در دو معنا به کار رفته است 1- شناخت آگاهی معرفت 2-علم تجربی در مقابل علم غیر تجربی

علم تجربی : به علمی گفته می شود که اصطلاحاتش را با استفاده ازابزارها ووسایلی ازقبیل مشاهده و پرسشنامه گرد آوری کند وبا استفاده از روش های شهودی بر اساس این دسته بندی جامعه شناسی یک علم محسوب می شود . چون هم آگاهی وشناخت ما را از پد یده های موجود در جهان افزایش می دهد وهم با استفاده از ابزار ها و روش های طبیعی  مانند  مشاهده  و  پرسشنامه  به  گرد آوری  اطلاعات        می پردازد علاوه بر این نکات برخی اندیشمندان معتقد اند برای آنکه یک حوزه از معرفت را علم تلقی کنیم باید دارای دو عنصر زیر باشیم.

 1- موضوع خاص برای تحقیق 2- روش های خاص تحقیق

 

 

بر اساس این تعریف جامعه شناسی یک علم است چرا که  موضوع  مطالعه ی  آن  پدیده های  اجتماعی است وهمچنین جامعه شناسی روش های خاص خودش رابرای بررسی پدیده های اجتماعی دارد . بنابراین جامعه شناسی مانند دیگر علوم یک علم مستقل محسوب می شود .

کنش: یعنی رفتاری که با معنا هد فمند و اجتماعی باشد .

ساختار: به روابط نسبتا ثابت وپایدار میان اجزای اصلی یک مجموعه گفته می شود.

تخیل یا بینش جامعه شناختی  :(سی.رایت .میلز ) بینش  جامعه  شناختی  به  این  معناست  که  هنگام بررسی یک پدیده ی اجتماعی ارزشها علائق وصلیقه ی خودمان را در  بررسی  آن  موضوع  دخالت ندهیم .وهمچنین آن موضوع رابه صورتی جدا از زمینه ی اجتماعی اش بررسی نکنیم  بلکه  آن را  در  ارتباط   با پدیده های دیگری که در پیرامون آن هستند را تجربه وتحلیل کنیم .

عینیب : عینیب به این معناست که پدیده  یا موضوع  مورد مطالعه را آن طور که وجود دارد بشناسیم و تحقق این امر مستلزم این است که اولاً ارزشهای  خودمان را در تحقیق کنترل بکنیم  ثانیاً  از  وسایل  و روشهای  دقیق برای گرد آوری اطلاعات استفاده کنیم . سوم این  که  از وسایل و روشهای  متناسب  با موضوع مورد مطالعه برای گرد آوری اطلاعات استفاده کنیم .

فصل3 اجتماعی شدن یا جامعه پذیری

اجتماعی شدن فرایندی است که طی آن افراد یک جامعه ارزشها  و هنجارهای  جامعه ی  خود  را  یاد     می گیرند ودرونی می کنند وآماده ی عضویت ومشارکت درجامعه می شوند  و تا  پایان  زندگی  ادامه    می یابد .

فرهنگ پذیری یعنی اخذ و اقتباس عناصر فرهنگی جوامع دیگر .

اجتماعی شدن چنانچه در آغاز زندگی به موقع شروع نشود نمی تواند به هدفهایش برسد و دچار شکست می شود هدف اصلی فرایند اجتماعی شدن این است که افراد جامعه بتوانند با یکدیگرارتباط برقرار کنند وبتوانند به شیوه های مورد قبول جامعه نیازهای خود را برطرف کنند حال اگراجتماعی شدن  به  موقع شروع نشود افراد جامعه نمی توانند به نحو مطلوب و شیوه ای پسندیده در جامعه زندگی کنند و این  امر هم بر سلامت خود افراد وهم برسلامت جامعه تاثیر می گذارد . به منظور نشان دادن  اهمیت  اجتماعی شدن می توان مثال دو کودک وحشی را ذکر کرد . 

آویرون وجنی دو کودک بودند که به دور از جامعه ی انسانی رشد کرده بودند آویرون یک پسر بود که در زمان کودکی از جامعه ی انسانی جدا شده و در کوهستان و با حیوانات وحشی بزرگ شد و جنی یک دختر بود که از ابتدای زندگیش توسط پدرش در یک زیر زمین حبس  شد  این دو کودک بعد  از  سالها یافته شدند و آنها را وارد جامعه ی انسانی کردند . حال این دو کودک از آنجا که ایام کودکی  را  بیرون از جامعه ی انسانی زندگی کرده بودند و جریان جامعه پذیری در مورد آنها به موقع شروع نشده بود در نتیجه نتوانستند ارزشها وهنجارهای جامعه ی خود را یاد بگیرند وحتی سخن گفتن و برقراری ارتباط با استفاده از زبان را یاد نگرفتند و نتوانستند نیازهایشان را از قبیل خوردن،نوشیدن ،خوابیدن ،توالت رفتن و حتی راه رفتن مانند انسان رفع کنند و بر اثر این وضعیت هر دو این کودکان عمر کوتاهی  داشتند  در واقع می توان گفت که بر اثر شکست فرایند جامعه پذیری سلامت آنها نیز به خطر افتاد .  پس  می توان نتیجه گرفت که نحوه ی جامعه پذیری نیز بر سلامت افراد تاثیر دارد .

عوامل جامعه پذیری

 عوامل جامعه پذیری به عواملی گفته می شود که ارزشها و هنجارهای جامعه را به افراد می آموزند که این عوامل عبارتند از :خانواده،نظام آموزشی ،رسانه های جمعی ،هم سن وسالان ،همکاران و.... واینکه کدام عامل بیشترین تاثیر را بر افراد دارد بستگی به فرهنگ جامعه و ویژگی های افراد از قبیل جنس و سن دارد .

نظریه های جامعه پذیری »«

نظریه ی مید : نقش بازی در جامعه پذیری !! مید بازی را یک وسیله و شیوه ی بسیار مهم جهت آموزش ارزشها و هنجارها به افراد جامعه می دانست و به همین د لیل برای آن اهمیت زیادی قائل بود  و از اولین اندیشمندانی است که به نظریه پردازی در مورد بازی وانواع آن پرداخت مید بازی را به دو نوع کلی تقسیم کرد که عبارتند از:

1- بازی ساده 2- بازی پیچیده

1- در بازی ساده یا ابتدایی کودک انسانی بر قواعد  بازی تسلط  ندارد و نمی تواند نقش های پیچیده را   بر عهده بگیرد و نمی تواند با افراد زیادی بازی کند ،نمی تواند نقش د یگران را بازی کند و نمی تواند رفتار دیگران را پیش بینی کند و این نوع بازی معمولاً انفرادی است .

2- بازی های پیچیده بازی های واقعی هستند که معمولاً جمعی هستند کودک انسانی قواعد بازی را یاد می گیرد و می تواند براساس آن قواعد ایفای نقش بپردازد  و  می تواند  واکنش  دیگران  را   در  مقابل خودش پیش بینی کند .

به طور کلی مید معتقد بود که مسئولان یک جامعه باید از انواع بازی در راستای اجتماعی کردن افراد جامعه استفاده کنند.

 

مید شخصیت را به دو قسمت تقسیم می کند .

1-   من فاعلی I : در بر گیرنده ی  جنبه های  شخصی  و منحصر به  فرد شخصیت انسان  است  و معمولا" از تاثیرات عواملی از قبیل زمینه های خانوادگی  و  وراثت شکل  می گیرد  من  فاعلی عامل تفاوت وتمایز انسانها از یکدیگر است .

2-   من مفعولیMe : در بر گیرنده ی جنبه هایی است که افراد بر اثر زندگی در یک جامعه و فرهنگ خاص و اجتماعی شدن در آن جامعه کسب می کنند من مفعولی عامل تشابه افراد یک  جامعه است .

    مید یک مفهوم دیگر را به دیدگاههای جامعه شناختی اضافه کرده وآن مفهوم « دیگری تعمیم یافته »                              است این مفهوم دربر گیرنده ی انتظارات ودیدگاههایی است که یک فرد تصور می کند که دیگر       افراد درباره ی او دارند.

نظریه ی پیاژه: « رشد سناختی » شناخت یا ادراک را به چند مرحله تقسیم کرد که عبارتند از:

1-مرحله حسی – حرکتی:  در این مرحله کسب شناخت صرفا" از طریق لمس کردن  افراد و اشیاء صورت می گیرد   در این مرحله  کودک انسانی افراد و اشیاء را ادامه ی  وجود  خود تلقی  می کند  و نمی تواند میان خود و اشیاءتمایز  قائل شود .

مرحله ی پیش عملیاتی مهم ترین ویژگی این مرحله این است که کودک انسانی سخن گفتن را بیاموزد و می تواند

با اشتفاده از واژه ها یا ایما واشاره با دیگران ارتباط برقرار کند .

2- مرحله ی عملیاتی عینی:در این مرحله کودک انسانی می تواند روابط علت و معلولی بین پدیده ها را تشخیص دهد ومی تواند محاسبات ریاضی در حد ساده را انجام دهد و البته در این مرحله بیشترنسبت به پدیده های ملموس و قابل روئیت شناخت کسب کند .

3- مرحله ی عملیاتی صوری یا عملیاتی انتزایی : این مرحله، مرحله ی کمال  شناختی است  در این مرحله کودک انسانی مانند بزرگسالان می تواند پدیده های علمی را مورد شناسایی قرار دهد . مانند بهشت و دوزخ . معمولا" کودکانی که به لحاظ توانایی های ذهنی وضعیت مناسبی دارند زودتر به این مرحله می رسند و معمولا" این توانایی تخیل را در قالب شعر و نقاشی نشان می دهند .

مراحل سازگاری با مرگ نزدیکان از دیدگاه راس عبارتند از :

  گام اول   : مقاومت در مقابل واقعیت یعنی واکنش در مورد واقعیت .

  گام دوم   : چانه زنی با تقدیر با خدا و یا با طبیعت .

  گام سوم  : بروز خشم و عصبانیت .

گام چهارم : قبول واقعیت و افسردگی .  

 

انحراف   و  جرم  

 انحراف :  به  رفتاری  گفته  می شود که با ارزشها  و هنجارهای  یک جامعه  به  طور  کلی هم خوانی نداشته باشد .

جرم   : به رفتار و عقایدی گفته می شود که قوانین یک جامعه را نقض کند .

تفاوت انحراف و جرم : جرم جزئی از انحراف است و انحراف  کلی  تر از جرم  است  به  تعبیر  دیگر برخی از انحراف ها جرم هستند یعنی انحراف هایی که در قوانین یک جامعه برای آنها مجازات در نظر گرفته شده است جرم هستند اما همه ی انحراف ها جرم نیستند ولی همه ی جرم ها انحراف هستند .

انحراف نسبی است :

منظور از نسبی بودن انحراف این است که یک رفتار واحد بر اساس سه عنصر زیر به عنوان انحراف یا رفتار پسندیده تعریف می شود .

1- زمان :منظور این است که یک رفتار واحد می تواند در یک مقطع زمانی  به عنوان  انحراف  تعیین شود و همان رفتار در یک مقطع زمانی دیگر پسندیده و مورد پاداش قرار گیرد .

مانند : انجام دادن ورزشهای  بوکس و شطرنج که در ابتدای انقلاب  اسلامی  ممنوع  بودند  اما امروزه ورزشکاران این رشته ها مورد پاداش قرار می گیرند.

2- مکان : یعنی یک رفتار واحد در دو موقعیت اجتماعی مختلف  به  دو صورت  تعریف  می شود در یکی انحراف و در دیگری رفتار قابل قبول تعریف شده است .

مانند : اینکه خوردن مشروبات الکلی در ایران کاملا" ممنوع است ولی در آمریکا تا حد معینی اشکال ندارد .

3- عامل  : ما، درباره ی یک  رفتار واحد  با  توجه  به  ویژگی های عامل  آن  رفتار ( سن  ،  جنس،        سطح تحصیلات و...) قضاوت می کنیم .

مانند:اینکه سرزدن رفتارهای کودکانه از یک کودک مشکلی نیست اما سرزدن همان رفتار از یک فرد بزرگسال غیر قابل پذیرش است .

انحراف از نظر تعداد عوامل آن به دو دسته تقسیم می شود :

1-   انحراف فردی   : انحراف هایی هستند که یک افراد به صورت تک نفری مرتکب آن می شود .

2-   انحراف گروهی : برخی از انحراف ها گروهی هستند که به صورت برنامه ریزی شده شکل        می گیرند و این نوع انحراف ها سازمان یافته هستند در این نوع انحراف ها عوامل انحراف بر اساس برنامه ریزی  به تقسیم کار می پردازند و بودجه ، امکانات و وسایل تهیه می کنند و هدف گذاری می کنند . مانند فعالیت های قاچاقچیان .

 

 

 

 

درمورد انحراف به طور کلی سه دسته نظریه وجود دارد که عبارتند از :

1- نظریه های زیست شناختی : این دسته از نظریه ها ریشه ی انحراف را در ویژگی های جسمانی افراد جست و جو می کنند افرادی از قبیل لومبروزو در این دسته قرار دارند برای مثال دسته بندی افراد توسط ویلیام شلدون .

2- نظریه های روانشناختی : اینگونه نظریه ها در ریشه یابی انحراف ، بیشتر به تجربیات دوران کودکی و به ویژه به رابطه ی فرد با والدین توجه می کند  . تجربیاتی مانند مرگ والدین در کودکی با داشتن بیماری های سخت در کودکی  . از جمله اندیشمندان این دسته می توان به فروید اشاره کرد .

3- نظریه های جامعه شناختی : این دسته از نظریه ها در ریشه یابی انحراف به عوامل فرا فردی و اجتماعی می پردازند.

به عقیده یجامعه  شناسی نظریه های دسته ی اول و دوم دیدگاههای ناقصی درباره ی انحراف دارند و نمی توانند انحراف را به طور کامل توجیه کنند.  

 

تبیین به معنای توضیح دادن یک موضوع بر اساس یک نظریه است به این معنی که ریشه ها ،عوامل ، شرایط ،ابعاد و پیامد های آن روشن شود .

از مهم ترین جامعه شناسان که به بررسی انحرافات به طور کلی پرداخته اند می توان به کسانی همچون امیل دورکیم ، مرتون ساترلند ، کلو وارد ، اهلین و کهن اشاره کرد .

 

جرائم

 

 

جرائم قدرتمندان: به جرائمی گفته می شود که افراد ی که دارای مقام رسمی یا غیر رسمی هستند با استفاده از مکان وموقعیت خود مرتکب می شوند . مانند گرفتن رشوه

جرائم یقه سفیدان : به جرائمی گفته می شود که افراد متعلق به طبقات بالا با سوء استفاده از جایگاه خود  آنها را مرتکب می شوند .

جرائم قدرتمندان و یقه سفیدان کاملاً قابل تفکیک از هم دیگر نیستند و دارای هم پوشی هستند .

جرائم بدون قربانی : به جرائمی گفته می شود که خود فرد قربانی آن می شود به عبارت دیگر مجرم و قربانی یکی هستند . مانند اعتیاد به مواد مخدر

 

اقلیت

اقلیت بر اساس دو معیار تعریف شده است

1- تعداد افراد گروه : اقلیت در مورد گروهی به کار می رود که تعداد اعضای آن در مقایسه با سایر گروهها ی دیگر ناچیز باشد  . در این تعریف اقلیت در مقایسه با اکثریت معنا پیدا می کند .

2- قدرت : امروزه اقلیت را براساس میزان قدرت و توانایی دخالت در تصمیم گیری ها تعریف می کنند به عنوان مثال در جامعه ی ایران خانمها از این لحاظ در اقلیت هستند. 

 

اقلیت از نگاه جامعه شناسی : به عقیده ی جامعه شناسان اقلیت در مورد گروهی به کار می رود که ویژگی های زیر را داشته باشد .

1- صرف نظر از تعداد اعضا ، مورد تبعیض باشد .

 

2- اعضای گروه اقلیت به لحاظ سکونت ترد می شوند و تحت تاثیر فشار اکثریت مجبور می شوند در نقاط خاصی از مناطق مسکونی ساکن شوند .

3- بر اثر ترد شدن توسط اکثریت مجبور می شوند مجبور می شوند روابطشان را بیشتر محدود به خودشان کنند .

4- معمولا ًاعضای گروه اقلیت پیوند های محکم و انسجام وهمبستگی خیلی بالایی با یکدیگر دارند .

 

تعصب H   تصور قالبی H تبعیض

1- تعصب : به معنای جهت گیری احساسی و عاطفی غیر قابل تغییر نسبت به یک عقیده یا چیز است .

تعصب می تواند به سود فرد یا گروه  یا زیان فرد یا گروه دیگر باشد .

2- تصور قالبی :  به عقاید و باورهایی گفته می شود که در ذهن افراد جا می گیرد و معمولاً مانند تعصب تن به تغییر نمی دهند تصورات قالبی متناسب با ویژگی های فرد و همچنین ویژگی های گروهی که فرد به آن تعلق دارد شکل می گیرد .    

3- تبعیض : یک رفتار، اقدام یا برخورد است که موجب محروم شدن اعضای گروه اقلیت از امکانات و فرصت های موجود در اعم از شغلی ، آموزشی ، بهداشتی و... می شود.

مرز میان تعصب و تصرو قالبی چندان قابل تشخیص نیست.

عنوان دیگر تصور قالبی کلیشه است .

کلیشه: به هر چیزی گفته می شود که دارای قالب از پیش تعیین شده باشد و نتوان آن را تغییر داد .

 

گروه  و سازمان

گروه : به تعدادی از افراد گفته می شود که دارای یک یا چند هدف مشترک هستند و در راستای رسیدن به آن هدف یا هدفها روابطشان را با یکدیگر تنظیم می کنند .

تجمع : به تعدادی از افراد گفته می شود که یک انگیزه یا عامل توجه آنها را جلب کرده وآنها را برای مدتی محدود گرد هم آورده مانند افرادی که شاهد یک تصادف هستند .

سازمان : سازمان رسمی به گروهی از افراد گفته می شود که بر اساس یک سری قواعد و مقررات شکل می گیرد و هدف های آن نه توسط خود افراد بلکه توسط قانون رسمی جامعه تعریف می شود . سازمان از جمله گروههای دارای عمر طولانی است در این نوع گروه برنامه ریزی ، تقسیم کار و روابط میان افراد بر اساس ظوابط خاصی شکل می گیرد .

بوروکراسی (دیوان سالاری) :در مورد بوروکراسی سه دیدگاه وجود دارد :

1- دیدگاه مثبت : که فقط بر جنبه های مثبت بوروکراسی تاکید می کند . به عنوان مثال بوروکراسی موجب افزلیش نظم ، سرعت انجام امور و کاهش هزینه در برخی زمینه ها می شود .

2- دیدگاه منفی : طرفداران این دیدگاه فقط بر جنبه های منفی بوروکراسی تاکید می کنند  و می گویند بوروکراسی یعنی کاغذ بازی . به عنوان مثال بوروکراسی مانع شکوفایی استعدادهای افراد در برخی زمینه ها می شود چون بر تخصص بیش از تجربه تاکید می کند و یکی دیگر از پیامد های آن جلوگیری از ارضای عواطف است .

3- دیدگاه وبر (واقع بینانه) : وبر معتقد است که دو دیدگاه دیگر یعنی دیدگاههای مثبت و منفی تک بعدی هستند و صرفاً بر یک جنبه ی بوروکراسی تاکید کرده اند در حالی که واقعیت آن است که بوروکراسی هم دارای فواید وهم دارای ضررهایی است وبر معتقد بود که بوروکراسی اگر چه دارای پیامد منفی

 

 

است اما در عین حال تنها روش اداره ی امور درجامعه ی معاصر امروز است وهیچراه گریزی از آن نیست .

ویژگی های سازمان بوروکراتیک از دیدگاه وبر :

ویژگی های زیادی برای سازمان بوروکراتیک ذکر شده که که در زیر به چند مورد از آنها می پردازیم.

 

1- تمام فعالیت های این نوع سازمان بر اساس ظوابط خاصی صورت می گیرد به عنوان مثال اموری از قبیل استخدام کارکنان ، پاداش دادن ، تنبیه کردن ، انتقال و جابه جایی و... بر اساس ظوابط قانونی انجام می شود .

2- قدرت واقتدار در  این نوع سازمان سلسله مراتبی است به این صورت که هرچه از راس سازمان به سمت پایین حرکت می کنیم از قدرت افراد کاسته می شود .

3- سطوح بالا در سازمان بوروکراتیک بیشتر کار فکری می کنند و سطوح پایین تر بیشتر کارهای یدی را انجام می دهند .

4- تقسیم کار در این نوع سازمان بر اساس تخصص صورت می گیرد .

5- رابطه یمیان افراد در این نوع سازمان رسمی است یعنی بین نقشها است .

6- افراد در قبال کاری که انجام می دهند در موئدهای مشخص مبلغی را تحت عنوان حقوق دریافت

می کنند .

7- هیچ فردی حق ندارد به صورت همزمان در دو سازمان کار کند .

8- افراد مالک وسایلی که به منظور انجام امور سازمان در اختیار آنها قرار می گیرد نیستند واستفاده ی اختصاصی از وسایل سازمان برای افراد ممنوع می باشد.

9- افراد در طول خدمتشان به منظور آشنایی بیشتر با روشهای جدید و گرفتن اطلاعات جدید در مورد کارشان دوره هایی را موسوم به دانش افزلیی می گذرانند .      

   تفاوت های  شرکت های ژاپنی با سازمان بوروکراتیک موردنظر <وبر> شرکت های ژا پنی دارای ویژگی هایی هستند که سازمان های مورد نظر وبر فاقد آن ویژگی ها هستند این ویژگی ها عبارتند از: 1- در شرکت های ژاپنی جدایی محل کار از محل زندگی مصداق ندارد در بعضی از این شرکت ها در کنار محل کار ساختمان هایی جهت اقامت و سکونت کار کنان ساخته اند  و حتی  امکانات لازم  جهت تحصیل فرزندان آنها و گذران اوقات فراغت تدارک دیده شده علاوه براین برخی از شرکت ها امکاناتی را دراختیارکارمندان شان قرار می دهند تا بتوانند از خانه  با  محل  کار ارتباط  برقرار کنند  و  بدون حضور در محل کار وظایفشان را انجام دهند .

2- در شرکتهای ژاپنی بر خلاف سازمان مورد نظر وبر کارمندان صرفا در یک زمینه  تخصص  پیدا نمی کنند بلکه یک نیرو هر دو سه سال در یک زمینه  از حوزه های فعالیت سازمان به فعالیت مشغول می شود و پس از مدتی در همه ی زمینه ها مهارت پیدا می کند .

3- در سازمان مورد نظر وبر قدرت و اقتدار سلسله مراتبی نیست به این معنی نیست که رده های بالای سازمان فقط به کار فکری و تنظیم برنامه بپردازند و رده های پایین فقط اجرا کننده باشند بلکه اصولاًدر این شرکتها تصمیمات به  صورت  گروهی  گرفته می شود  و نیرو های  سطح  پایین نیز می توانند در  طرح ریزی ها اعمال نظر می کنند.

4- در  شرکت های ژاپنی ارزیابی عملکرد به صورت فردی نیست .

5- در شرکت های ژاپنی به دلیل اینکه کارکنان هر چند سال در یکی از زمینه های فعالیت سازمان مشغول به کار می شوند و ارتقا به رده های بالا تر به کندی صورت می گیرد در نتیجه ی این فرایند افرادی که به ریاست این شرکتها می رسند از دو نظر نسبت به بقیه افراد برتری دارند : 1- از لحاظ سنی از بقیه بالاترند . 2- از لحاظ تجربه بر دیگران برتری دارند و به همین دلیل مدیران در ژاپن دارای دو مشروعیت هستند .نوشته شده در تاريخ پنجشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۸۹ توسط میلاد
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
 فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز